máay yamók
マーイ ヤモック
698,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

บ่อยๆ (bɔ̀y bɔ̀y) のように、直前の語を反復して読むことを表す符号。
反復することで、意味を強調する。

構成する語
nùm nùm sǎw sǎaw
ヌム ヌム サオ サーオ
thíŋ thíŋ khwâaŋ khwâaŋ
ティン ティン クワーン クワーン
cháa cháa dây phráa lêm ŋaam
チャー チャー ダイ プラー レム ガーム
lék lék nɔ́ɔy nɔ́ɔy
レック レック ノーイ ノーイ
wîŋ yɔ̀ yɔ̀
ウィン ヨ ヨ
di dii
ディ ディー
sùt sùt
スット スット
tháŋ tháŋ
タン タン
bɔ̀y bɔ̀y
ボイ ボイ
phə̌n phə̌ən
プン プーン
nǎy nǎy
ナイ ナイ
phʉ̂an phʉ̂an
プアン プアン
yùu yùu ... kɔ̂ɔ ~
ユー ユー ... ゴー ~
thîi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ
ティー ネー ネー
raw raaw
ラオラーオ
sûu sûu
スー スー
phɔɔ phɔɔ kan
ポー ポー ガン
rʉ̂ay rʉ̂ay
ルアイ ルアイ
cay yen yen
ジャイ イェン イェン
khɔ̂y khɔ̂y
コイ コイ
lɛ́ ʉ̀n ʉ̀ʉn
レ ウン ウーン
chə̌y chə̌əy
チュイ チューイ
rew rew níi
レオ レオ ニー
phlaaŋ phlaaŋ
プラーン プラーン
tàŋ tàaŋ
タン ターン
nan naan khráŋ
ナン ナーン クラン
nan naan thii
ナン ナーン ティー
tham cay dii dii
タム ジャイ ディ ディー
wan wan
ワン ワン
mǔu mǔu
ムー ムー
dèk dèk
デック デック
khɔ̌ɔŋ klûay klûay
コーン グルアイ グルアイ
tɔ̀ɔ tɔ̀ɔ kan
トー トー ガン
phûut ŋâay ŋâay
プート ガーイ ガーイ
pen khân khân
ペン カン カン
sùk sùk dìp dìp
スック スック ディップ ディップ
pay taam taam kan
パイ ターム ターム ガン
ráyá ráyá
ラヤ ラヤ
sɛ̀ɛk sɛ̀ɛk
セーク セーク
ŋuu ŋuu plaa plaa
グー グー プラー プラー
tɔ̀ɔ tɔ̀ɔ pay
トー トー パイ
khrʉ̂ŋ khrʉ̂ŋ klaaŋ klaaŋ
クルン クルン グラーン グラーン
bâa bâa bɔɔ bɔɔ
バー バー ボー ボー
pen hɛ̀ŋ hɛ̀ŋ
ペン ヘン ヘン
tham sòt sòt
タム ソット ソット
lǎŋ lǎŋ maa níi
ラン ラン マー ニー
phûut troŋ troŋ
プート トロン トロン
màat màat
マート マート
tǐŋ tǐŋ
ティン ティン
khâŋ khâaŋ
カン カーン
例文
sûu sûu!

kɔ̀ɔt nɛ̂n nɛ̂n

phûut ɔ̂m ɔ̂ɔm

àan khâm khâam

dɛɛŋ rʉ̂a rʉ̂a

phəŋ yàp yàap

fǒn tòk prɔy prɔɔy

yâat hàŋ hàaŋ

maa rew rew na

khon mii yót sǔŋ sǔuŋ

pùat hǔa bìip bìip

tua nǐaw nǐaw

nâarák fùt fùt

càp pʉʉn nɛ̂n nɛ̂n

klây klây thîi nîi

sìi sìp bàat khún khún

phûut daŋ daŋ nɔ̀y

khàp rew rew nɔ̀y

sày rɔɔŋtháaw thêe thêe

yàak cəə thəə rew rew

phǒm mây chây thay thɛ́ɛ thɛ́ɛ

chék yàaŋ khrâw khrâaw

yàa tham tua yɛ̂ɛ yɛ̂ɛ ná

kháw pen khon ŋîap ŋîap

khun tɔ̂ŋ tham dây nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

sày ráhàt hây kɛ̀ yâk yâak

phûut kan troŋ troŋ tɔ̀ɔ nâa

tua rábə̀ət pen chín chín

kháw kèŋ kəən khon ciŋ ciŋ

khɛ̂ɛ dây cəə kɔ̂ fin fùt fùt

lên múk sìaw sìaw kàp kháw

tham laay krɔ̀ɔp pràpheenii kàw kàw

karunaa phûut cháa cháa nɔ̀y khráp

àan nǎŋsʉ̌ʉphim khrâw khrâaw

thâa kin aahǎan phèt phèt dâay kɔ̂ dii

kháw tɔ̂ŋ phían pay lɛ́ɛw nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

chûay yâaŋ nʉ́a hây sùk sùk ná khâ

tòk tɛ̀ɛŋ ráan banyaakàat bɛ̀ɛp thay thay

nɛ́nam ráan aahǎan dii dii hây nòy

lɔɔŋ kin nɔ̀y ná lɛ́ɛw cà tìtcay nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ

tàak fǒn nan naan dǐaw kɔ̂ mây sabaay rɔ̀k

pay kìi khráŋ kìi khráŋ kɔ̂ cam thaaŋ mây dây sák thii

khɔ̌ɔ hây mii phʉ̂an bâan dii dii kɔ̂ lɛ́ɛw kan

thâa pay mây dây ciŋ ciŋ lɛ́ɛw khɔ̂y wâa kan

bʉ̀a kàp keem phâap sǔay sǔay sǒmciŋ lɛ́ɛw

phɔɔ rian phaasǎa thay naan naan kɔ̂ mân cay khʉ̂n

yàa kin aahǎan man man sí cà dâay mây ûan

chán chɔ̂ɔp kin khâaw phrɔ́ɔm phrɔ́ɔm kàp thúk khon nay bâan

plaa sòt sòt nîi mây tɔ̂ŋ phûut thʉ̌ŋ tham aray kɔ̂ arɔ̀y

khít thʉ̌ŋ bâan mâk mâak thʉ̌ŋ kàp thoorásàp klàp bâan thúk khʉʉn

sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

登録日時: 2010/10/17 04:36

更新日時: 2017/01/23 23:28

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい