พูด
phûut
プート
145,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

「〜と話す」場合は พูดกับ(phûut kàp) 〜 となる。

構成する語
phaasǎa phûut
パーサー プート
phûut mày
プート マイ
phûut sǎay
プート サーイ
phûut wâa yaŋŋay
プート ワー ヤンガイ
phûut lên
プート レン
khɔ̌ɔ phûut kàp ... nɔ̀y
コー プート ガップ ... ノイ
phûut caa
プート ジャー
phûut ŋâay ŋâay
プート ガーイ ガーイ
phûut hǔu sáay thálú hǔu khwǎa
プート フー サーイ タル フー クワー
phûut pen nay
プート ペン ナイ
phûut pay rʉ̂ay
プート パイ ルアイ
phûut troŋ troŋ
プート トロン トロン
phûut thʉ̌ŋ ...
プート トゥング ...
例文
พูดห้วน
phûut hûan

phûut ɔ̂m ɔ̂ɔm

khɔ̂y khɔ̂y phûut

phûut khɔ̂y khɔ̂y

phûut phlɔ̂ɔy

phûut tìt àaŋ

phûut ɔ̂ɔm khɔ́ɔm

phûut daŋ daŋ nɔ̀y

phûut kàt chán thammay

kháw phûut mây sùphâap

phûut phlaaŋ hǔarɔ́

phûut phaasǎa thay yɛ̂ɛ loŋ

phɔɔ phûut phaasǎa thay dây

phûut kan troŋ troŋ tɔ̀ɔ nâa

phûut ìik thii nɔ̀y khráp

phûut phaasǎa yîipùn khlɔ̂ŋ

phûut yaŋŋay thʉ̌ŋ cà thùuk khráp

mây tɔ̂ŋ phûut klòp klʉ̀an

chán mây dây phûut yàaŋ nán

karunaa phûut cháa cháa nɔ̀y khráp

kháw phûut rew mâak faŋ mây than

mây sǒncay nay sìŋ thîi kháw phûut

lûuk raw phûut dây lɛ́ɛw lâ khâ

phǒm phûut phaasǎa thay sûu kháw mây dây

thîi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ kháw phûut phaasǎa thay dâay

phûut baw loŋ nít nɔ̀y dây máy khráp

mínâa lâ kháw phûut phaasǎa thay kèŋ

kháw phûut phaasǎa thay mây kèŋ thâwray

chán cà mây phûut kàp kháw ìik dètkhàat

phayayaam fʉ̀k hàt phûut phaasǎa thay hây chát

kháw phûut bɛ̀ɛp níi sadɛɛŋ wâa mây hěn dûay

khon thîi sǎamâat phûut rʉ̌ʉ khǐan dâay sɔ̌ɔŋ phaasǎa

登録日時: 2010/09/11 06:10

更新日時: 2018/02/26 15:06

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい