ญี่ปุ่น
yîipùn
イープン
96,800k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
bɛ̀ɛp yîipùn
ベープ イープン
thùa rɛ́ yîipùn
トゥア レ イープン
aahǎan yîipùn
アーハーン イープン
khày tǔn yîipùn
カイ トゥン イープン
phaasǎa yîipùn
パーサー イープン
例文
แพ้ทีมญี่ปุ่น
phɛ́ɛ thiim yîipùn

สถานทูตญี่ปุ่น
sathǎan thûut yîipùn

khon yîipùn tem pay mòt

khon yîipùn mii rábìap

khon yîipun chɔ̂ɔp thɔ̀m tua

hěn cà phɛ́ɛ thiim yîipùn

cà yáay klàp yîipùn khráp

khun pen khon yîipun chây máy

cà pay yîipùn mʉ̂a rian còp

saphaan chʉ̂am thay lɛ́ yîipùn

nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ phonlámʉaŋ yîipùn

khon yîipun sùan mâak rîaprɔ́ɔy

khon thay baaŋ khon mây chɔ̂ɔp khon yîipùn

kháw pen lûuk khrʉ̂ŋ thay yîipùn

náksʉ̀ksǎa lɛ̂ɛk plìan càak yîipùn

pay thîaw yîipùn tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂aray

dâyyin wâa kháw cà klàp yîipùn lɛ́ɛw

dây khàaw wâa kháw cà yáay klàp yîipùn

thîi khít wáy tɔɔn níi kɔ̂ khʉʉ nâa cà pay yîipùn

ìik sìi wan náp càak wan thîi kháw klàp yîipùn

tɔ̀ɔ tâan mây hây khon thay sʉ́ʉ sǐnkháa yîipùn

daaraa thay kàp daaraa yîipùn kɔ̂ sǔay pay kan khon lá yàaŋ

pràthêet yîipùn mii sàkkayaphâap nay kaan phalìt chiŋkanseŋ

thanakaan yîipùn khít khâa thamniam eethiiem phɛɛŋ mâak

prathêet yîipùn tâŋ yùu nay phuumíphâak eechia tawan ɔ̀ɔk

takìap ciin kàp takìap yîipùn tɛ̀ɛk tàaŋ kan yaŋŋay khá

phǒm khəəy rian phaasǎa thay maa bâaŋ lɛ́ɛw thîi pràthêet yîipùn khráp

khon yîipùn bɔ̀ɔk wâa phɛ̌nthîi prathêet thay duu khláay kàp rûup hǔa cháaŋ

sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

sɔ́ɔt thùa lʉ̌aŋ pen khrʉ̂aŋ pruŋ thîi khàat mây dây sǎmràp aahǎan yîipùn

raw khəəy khít maa talɔ̀ɔt wâa khon yîipùn nâa cà chîawchaan kàp kaan kɛ̀ plʉ̀ak aahǎan thálee

rátthabaan yîipùn khrɔɔŋ andàp nʉ̀ŋ pràthêet thʉ̌ʉ khrɔɔŋ phanthabàt rátthabaan wɔɔchiŋtan parímaan mâak thîi sùt

ráan aahǎan nay yîipùn sə̀əf khrʉ̂ŋmʉʉ tìi maa hây dûay khanàthîi ráan aahǎan thay cà sə̀əf kûŋ hɔ̌ɔy puu plaa maa pen tua tua

登録日時: 2010/09/11 07:48

更新日時: 2018/02/26 15:01

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい